Vattenfall A/S, Amagerværket. Påbud om nye emissionsgrænseværdier til luft

18-12-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Vattenfall A/S, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S, påbud om nye emissionsgrænseværdier til luft fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen har valgt at meddele påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier allerede nu, således at værket kan foretage fornøden optimering af anlægget - inden 1. januar 2016. Påbuddet indeholder de grænseværdier, som fremgår af den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg.

Klage skal være modtaget senest den 15. januar 2014 inden kl. 16.00.

Påbud
Den 7. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i kraft med ændrede emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv .

Bestående fyringsanlæg som Amagerværket skal overholde emissionsgrænseværdierne i den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg senest 1. januar 2016, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har valgt at meddele påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier allerede nu, således at værket kan foretage fornøden optimering af anlægget - inden 1. januar 2016. Påbuddet indeholder de grænseværdier, som fremgår af den nye bekendtgørelse om store fyringsanlæg.

- afgørelse om påbud

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. påbud sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer MST-1271-00255 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .