Udvidelsen af Danish Meat Company, Vraa A/S er ikke VVM-pligtig

20-12-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at udvidelse af den eksisterende produktionskapacitet fra på Danish Meat Company, Vraa A/S, Nygade 5-7, 9760 Vrå ikke er VVm-pligtig. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen inden 10. januar 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at udvidelse af den eksisterende produktionskapacitet fra 4.000 til 10.000 slagtesvin pr. uge på Danish Meat Company, Vraa A/S, Nygade 5-7, 9760 Vrå ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Afgørelse  
- Screeningsnotat
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 10. januar 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
C. F. Titgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4254
e-post: