ROCKWOOL A/S, Hobro, revurdering af risikodokument

17-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet risikodokumentet for ROCKWOOL A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro. Klager skal være modtaget senest den 14. januar 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om revurdering af risikodokument
Miljøstyrelsen har revurderet risikodokumentet for ROCKWOOL A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro.

Revurderingen omhandler udelukkende vilkår i forhold til ROCKWOOLs reviderede sikkerhedsdokument udarbejdet i henhold til risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

- Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her
Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Klagen sendes til
Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
eller og skal være modtaget senest den 14. januar 2014 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .