Revurdering af vilkår for fælles anlæg for blok 1 og blok 2 på Avedøreværket m.m.

20-12-2013

Miljøstyrelsen har foretaget en revurdering af vilkår knyttet til anlæg og aktiviteter, der er fælles for de to blokke på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. Endvidere er visse anlæg og aktiviteter, der primært eller udelukkende er relateret den enkelte blok, medtaget i revurderingen. Hermed opnås, at Avedøreværket er omfattet af opdaterede vilkår for alle anlæg og aktiviteter på værket.

Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Revurderingen omfatter luftforurening fra hjælpedampkedlen og nødgeneratorer, oplag af olieholdige produkter i tanke og inspektion af tanke, herunder de to store tanke, hvor der oplagres fuelolie. Endvidere omfatter revurderingen udledning af spildevand til Køge Bugt, bortset fra udledning af kølevand.

- Revurdering af vilkår for fælles anlæg på Avedøreværket

Med revurderingen bortfalder de sidste vilkår i miljøgodkendelsen fra 1998 af blok 2, og Avedøreværket vil herefter være omfattet af opdaterede vilkår for alle aktiviteter og anlæg på værket.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1270-00127 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .