Revurdering af emissions-grænseværdierne til luft for fyringsanlæggene på H.C. Ørsted Værket

16-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet grænseværdierne for udsendelse af SO2, NOx og støv fra fyringsanlæggene på H.C. Ørsted Værket, beliggende Tømmergravsgade 4, 2450 København SV.
Klage skal være modtaget senest den 13. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet vilkårene for udsendelse af SO2, NOx og støv fra H.C. Ørsted Værket, der ejes og drives af DONG Energy A/S.

H.C. Ørsted Værket består i dag af et spidslastanlæg (to kedler hver med en indfyret termisk effekt på 106 MW), en blok 7, hvor kedlen har en indfyret effekt på 285 MW, samt en blok 8, der er et gas-turbine¬anlæg med en indfyret effekt på 127 MW.

Spidlastanlægget fyres med letolie og fremover også med naturgas. Blok 7 anvender fuelolie og naturgas som brændsel, mens blok 8 anvender naturgas som brændsel.

- Revurdering af emissionsgrænseværdierne på H.C. Ørstedsværket

Afgørelsen indebærer, at grænseværdien for udsendelse af NOx til luften skærpes med virkning fra den 1. januar 2016.
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1271-00244 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .