Revurdering af emissiongrænseværdier til luft for Svanemølleværket

10-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet grænseværdierne for udsendelse af SO2, NOx og støv fra Svanemølleværket, beliggende Lautrupsgade 1, 2100 København Ø.
Klage skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet vilkårene for udsendelse af SO2, NOx og støv fra Svanemølleværket, der ejes og drives af DONG Energy A/S.

Svanemølleværket består i dag af et spidslastanlæg (to kedler hver med en indfyret termisk effekt på 143 MW), hvor der anvendes naturgas som brændsel.

- Revurdering af emissiongrænseværdier Svanemølleværket

Afgørelsen indebærer, at grænseværdien for udsendelse af NOx til luften skærpes med virkning fra den 1. januar 2016.
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1271-00239 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .