Østkraft Produktion A/S. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

20-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne.

Revurderingen omfatter en samlet regulering af fyringsanlæggene på Østkraft i Rønne (blok 5 og blok 6, dieselanlæg 1 - 4 og blok 7) med tilhørende hjælpeanlæg samt oplagsarealer for fast brændsel og restprodukter samt tilladelse til direkte udledning af spildevand til Rønne Havn.

Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår er blevet ændret, og at nye vilkår er tilføjet.

Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne.

Miljøstyrelsen har i denne afgørelse foretaget en revurdering og sammenskrivning af 6 ældre miljø¬godkendelser og afgørelser, der er meddelt til Østkraft Produktion A/S.

Revurderingen fastsætter bl.a. krav for drift af fyringsanlæggene på Østkraft, herunder grænseværdier for udsendelse af luft-forurenende st0ffer og maksimal driftstid af visse anlæg, samt vilkår for oplag af såvel fast brændsel som restprodukter m.m. Der er endvidere meddelt tilladelse til udled¬ning af spildevand, herunder kølevand, direkte til Rønne Havn.

- afgørelse om revurdering af Østkraft Produktion A/S


Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer MST-1271-00148 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .