Cheminova A/S: Afgørelse om vilkårsændringer for egenkontrol for Kraftvarmeværk

16-12-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Cheminova A/S afgørelse om ændring i vilkår for egenkontrol for Kraftvarmeværket.
Klagefrist: 13. januar 2014 kl.16.00

Miljøstyrelsen har meddelt Cheminova A/S beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre afgørelse om ændring i vilkår for egenkontrol for kraftvarmeværket.
Afgørelsen kan ses herunder:

- afgørelse om vilkårsændringer, Cheminova A/S

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen.

Klager sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller

hvor den skal være modtaget senest den 13. januar 2014 kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelsen koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.