Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri Miljøgodkendelse, Revurdering samt afgørelse om ingen VVM-pligt

20-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro miljøgodkendelse uden VVM-pligt til en produktionsudvidelse, i samme omgang er der lavet en revurdering af virksomhedens hidtil gældende godkendelser og tilladelser..
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro miljøgodkendelse til en produktionsudvidelse, i samme omgang er der lavet en revurdering af virksomhedens hidtil gældende godkendelser og tilladelser.

- læs miljøgodkendelsen og revurdering
- Bilag om ekstern støj

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelsen af produktionen. Der søges om godkendelse af etablering af en ny bygning til varmepumper, samt etablering af en rør bro fra varmepumpebygningen til mejeriet, og at etablere en fordelerbygning på taget af eksisterende bygning samt til at flytte en miljø-container. Der er tale om mindre ændringer som ikke medfører forurening ud over der allerede gældende vilkår.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00707 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .