Arla Foods amba Holstebro Flødeost: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ingen VVM-pligt

04-12-2013

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Arla Foods amba Holstebro Flødeost om ingen miljøgodkendelsespligt og ingen VVM-pligt for ombygning i forbindelse med nyt bægerformat.
Klage skal være modtaget senest den 8. januar 2014 inden kl. 16.00.

Ingen miljøgodkendelsespligt
Miljøstyrelsen har vurderet, at Arla Foods amba Holstebro Flødeost kan foretage ombygning og ændringer af produktionen i forbindelse med nyt bægerformat.
Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen om ingen godkendelsespligt, Holstebro Flødeost

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ombygning i forbindelse med nyt bægerformat.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Holstebro Flødeost
- VVM-screeningsnotat, Holstebro Flødeost

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. ingen miljøgodkendelsespligt eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:
iljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01057 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 8. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .