Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af fast bund v. mellemlager for DONG ENERGY Avedøreværket Hvidovre

12-12-2013

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra DONG ENERGY Avedøreværket på Avedøreholme, Hammerholmen 50, Hvidovre hvor DONG søger om, at etablere fast bund under et mellemlager for bundaske.

Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG ENERGY Avedøreværket, Hvidovre kan etablere en kørefast bund med fliser ved mellemlager for bundaske, uden at der skal gives en særskilt miljøgodkendelse til projektet.

-læs afgørelsen her

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

eller
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00937 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 10. januar 2014

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .