Affald Plus – Ansøgning om miljøgodkendelse

12-12-2013

AffaldPlus, Ved Fjorden 20 i Næstved har søgt om miljøgodkendelse til etablering af røggaskondensering på forbrændingsanlæggets ovn 4.
Høringsfrist udløber den 6. januar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved har søgt om miljøgodkendelse til etablering af røggaskondensering på forbrændingsanlæggets ovn 4. Ved røggaskondenseringen forventes der en øget varmeproduktion på ca. 28.000 MWh. Overskydende kondensat skal ledes til kommunalt renseanlæg.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Vælg lokalitet:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01060 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 6. januar 2014 inden kl. 16.00.