Nordgroup a/s Påbud om egenkontrol af grundvand for Nordgroups specialdeponi ved Klintholm

30-08-2013

Miljøstyrelsen har meddelt et påbud vedrørende ændring af gældende grundvandkontrolprogram for Nordgroups specialdepot vedKlintholm.

Klage skal være modtaget senest den 27. september 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse – meddelt ved påbud – vedrørende grundvandskontrolprogram

Nordgroup a/s har den 26. juni 2012 fremsendt forslag til revision af gældende grundvandkontrolprogram for Nordgroups specialdeponi ved Klintholm.

Nordgroup ønsker kontrolprogrammet ændret på baggrund af, at der nu foreligger et bedre datagrundlag end, der forelå ved udarbejdelse af det gældende kontrolprogram.

Der er meddelt afgørelse vedrørende et nyt grundvandkontrolprogram for Nordgroups specialdeponi ved Klintholm

- læs miljøgodkendelse her
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00866 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 27. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk