Novozymes A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

22-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af 70 meter høj skorsten ved bygning 6JPG, Smørmosevej 25, 2880 Bagsværd.
Klage skal være modtaget senest den 19. september inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har ved vilkårsændring af vilkår 14 i revurdering af miljøgodkendelse af 6JPG fra 14. august 2007, givet Novozymes A/S miljøgodkendelse til etablering af en 70 meter høj skorsten ved virksomhedens facilitet for granulering af enzymer, bygning 6JPG, Smørmosevej 25, 2880 Bagsværd.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at skorstenen kan betragtes som et supplement til den allerede anvendte rensningsteknologi, som vil mindske virksomhedens bidrag til enzymstøv og lugt i omgivelserne.

- læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har forud for miljøgodkendelsen truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af skorstenen.

- afgørelse om ingen VVM-pligt samt screeningsnotat

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00972 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. september inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .