Nordgroup a/s Miljøgodkendelse

22-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordgroup a/s miljøgodkendelse til ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt.
Klage skal være modtaget senest den 19. september 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordgroup a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til ændring af vilkår 19 om niveaukontrol for indhold af væske i opsamlingsbrønd i virksomhedens miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt, dateret 12. februar 2008.

- læs miljøgodkendelse til Nordgroup
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00903 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .