Hammel Fjernvarme A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

21-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6, 8450 Hammel miljøgodkendelse til en 12 MW biomassekedel, samt etablering af en ny kedelhal og lagerbygning til træflis.
Klage skal være modtaget senest den 18. september 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Hammel Fjernvarme A.m.b.a. miljøgodkendelse til en 12 MW biomassekedel samt etablering af en ny kedelhal og en lagerbygning til træflis.

Biomassekedlen er omfattet af afsnit 11 på bilag 5 om standardvilkår i Bekendtgørelsen nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder. I godkendelsen er standardvilkårene tilpasset den aktuelle kedeltype samt vilkårene i den gældende miljøgodkendelse.

- læs miljøgodkendelse af Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr: MST-1270-00883 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 18. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .