Hammel Fjernvarme A.m.b.a.: Afgørelse om ikke VVM-pligt

21-08-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Hammel Fjernvarme A.m.b.a. afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af ny biomassekedel på 12 MW samt nyt kedelhus og flislager.
Klagefrist: 18. september 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har 30. januar 2013 afgjort, at etablering af en ny biomassekedel på 12 MW samt nyt kedelhus og flislager i forbindelse med eksisterende anlæg på Irlandsvej 6, 8450 Hammel ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Projektet var ikke fuldt oplyst den 30. januar 2013, idet ansøgeren havde oplyst en for lille mængde røggas fra biomassekedlen. Røggasmængden øges 30 %. Miljøstyrelsen har derfor vurderet projektet igen.
Miljøstyrelsen vurderer fortsat, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2, og har afgjort at den øgede røggasmængde ikke medfører, at der kræves udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse)
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt, Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 18. september kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4000
e-post: