AVV I/S: Miljøgodkendelse, revurdering af miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

26-08-2013

Miljøstyrelsen har givet AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring miljøgodkendelse uden VVM-pligt og revurdering af miljøgodkendelse til udnyttelse af forbrændingsanlæggets fulde tekniske behandlingskapacitet for forbrændingsegnet affald. Endvidere er visse vilkår blevet revurderet, særligt vedrørende emissionsgrænseværdier.

Klage skal være modtaget senest den 23. september inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og revurdering
Miljøstyrelsen har givet AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring, miljøgodkendelse til udnyttelse af forbrændingsanlæggets fulde tekniske behandlingskapacitet efter renovering af anlæggets ovnlinje 2. Endvidere er visse vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse af 16. marts 2005 blevet revurderet.

Da der er tale om en renovering og miljømæssig forbedring af anlægget samtidig med en forøgelse af kapaciteten, er der i overensstemmelse med IE Direktivet fastsat vilkår med udgangspunkt i de opnåelige emissionsniveauer, der er beskrevet i BREF-dokumentet for affaldsforbrændingsanlæg. Der er stillet krav om kontinuert monitering af kviksølv, da Miljøstyrelsen vurderer, at dette er BAT.

- læs miljøgodkendelsen og revurdering, AVV I/S

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udnyttelse af forbrændingsanlæggets fulde tekniske behandlingskapacitet efter renovering af anlæggets ovnlinje 2.
- afgørelse om ingen VVM-pligt, AVV I/S
- VVM-screeningsnotat, AVV I/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00857 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 23. september inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .