Slagteriet Brørup A/S Miljøgodkendelse til vilkårsændring og afgørelse om ingen VVM-pligt

15-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup miljøgodkendelse til midlertidig lempelse af støjgrænserne på 1- 3 dB i aftenperioden. Lempelsen medfører ingen VVM-pligt.
Klage skal være modtaget senest den 13. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup miljøgodkendelse til midlertidig lempelse af støjgrænserne på 1- 3 dB i aftenperioden.

- Læs miljøgodkendelsen
- Læs afgørelse om basistilstandsrapport
Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for lempelsen af støjgrænserne på 1-3 dB i aftenperioden.

- Afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00914 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .