Scanflavour A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligtig

25-04-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af ny naturgasfyret kedel på Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup ikke er VVM-pligtig.
Klagefrist: 23. maj 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at etablering af ny naturgasfyret kedel på Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt, Scanflavour A/S
- Anmeldelse, Scanflavour A/S

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 23. maj 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-post: