Musholm A/S Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

22-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Musholm A/S, Reersø Havn, 4281 Gørlev miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering og drift af et ét-årigt forsøgshavbrug med produktion af regnbueørred på søterritoriet vest for øen Musholm, på en lokalitet længere end 1 sømil fra kysten.

Klage skal være modtaget senest den 21. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Musholm A/S, Reersø Havn, 4281 Gørlev miljøgodkendelse til etablering og drift af et é-tårigt forsøgshavbrug i Storebælt vest for øen Musholm. Musholm A/S forventer, at forsøgshavbruget vil have en produktion svarende til en udledning af 12 tons kvælstof og 1,3 tons fosfor i produktionsperioden fra april til november.

Projektet skal teste en ny generation af havbrugsudstyr til brug på eksponerede lokaliteter og indgår som delelement i GUDP-projektet ”Offshore Aquakultur”.

- læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med VVM-reglerne foretaget en vurdering af projektet. VVM-screeningen viste, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er den 17. april 2013 truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

- afgørelse om ingen VVM-pligt

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00905 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .