Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt og ikke-VVM-pligt for etablering af midlertidig køletårnsløsning

10-04-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg, kan etablere midlertidig køletårnsløsning uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 8. maj 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg kan etablere midlertidig køletårnsløsning bestående af to nye og to lejede køletårne nord for bygning JC, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Ingen VVM-pligt
Der er i 2002 foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet af Novo Nordisk A/S fabriksområde i Kalundborg. Den gennemførte VVM omfatter en udbygning af virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVM-redegørelsen blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af Vestsjællands Amt.

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en ny, særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af midlertidig køletårnsløsning ved bygning JC. Den midlertidige køletårnsløsning ligger inden for rammerne af den VVM, der blev lavet i 2002 som tillæg nr. 2 til Regionplan 2001 - 2012 for Vestsjællands Amt. Det gælder både i forhold til vandforbrug, energiforbrug, råvareforbrug og ekstern støj.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S Kalundborg

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelse om ikke-godkendelsespligt eller afgørelse om ikke-VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00647 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 8. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk