Etårigt pilotprojekt til produktion af ørred vest for Musholm er ikke VVM-pligtig

22-04-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at et årigt pilotprojekt vest for Musholm til produktion af ørred for Virksomheden Musholm A/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at et årigt pilotprojekt vest for Musholm til produktion af ørred for Virksomheden Musholm A/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres  i de lokale blade og  på www.mst.dk :

- Afgørelse

- Anmeldelse

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af § 51, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljø, som ændret ved lov nr. 423 af 10. maj 2011.
De klageberettigede fremgår af samme lovs § 52.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. eller . Klagen skal være modtaget senest den 15. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk