Danish Crown A/S – Blans Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

10-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S – Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af et blodudtrækningsanlæg samt etablering af en saltsilo. Klage skal være modtaget senest den 24. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S – Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg miljøgodkendelse til etablering af saltsilo og et blodudtrækningsanlæg.

- læs miljøgodkendelsen

Der skal ikke udarbejdes basistilstandsrapport. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etableringen af saltsiloen og blodudtrækningsanlægget ikke udløser krav om basistilstandsrapport.

- afgørelse om ingen basistilstandsrapport, Danish Crown A/S - Blans
Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af en saltsilo og et blodudtrækningsanlæg.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger
med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00912 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 8. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .