Xellia Pharmaceuticals ApS, Miljøgodkendelse

19-09-2012

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS tillægsgodkendelse til indretning og drift af virksomhedens udendørs tanke og rør.

Xellia Pharmaceuticals ApS,Miljøgodkendelse.
Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS tillægsgodkendelse til indretning og drift af virksomhedens udendørs tanke og rør.
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Godkendelse


Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.


Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller , hvor den skal være modtaget senest den 16. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.


Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.