TripleNine Pharma A/S: Revurdering, miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

07-09-2012

Miljøstyrelsen har revurderet TripleNine Pharma A/S’s miljøgodkendelser og givet miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensning af procesluft. Klagefristen udløber d. 5. oktober 2012 kl. 16.00.

Revurdering og miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har revurderet TripleNine Pharma A/S’s miljøgodkendelser og givet miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensning af procesluft. TripleNine Pharma A/S ligger på Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende her på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændring af udløbssted for kølevand og ændring af rensning af procesluft på TripleNine Pharma A/S, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 5. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.

Revurdering
VVM-screening