LEO Pharma A/S: Miljøgodkendelse

14-09-2012

Revision af miljøgodkendelse samt produktion af ingenol mebutate.
Klagefrist: 11. oktober 2012 kl. 16.00.

Revision af miljøgodkendelse samt produktion af ingenol mebutate
– Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

Kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for for Ballerup Kommune med tilhørende miljørapport og VVM – ”Revision af miljøgodkendelse samt produktion af ingenol mebutate på LEO Pharma A/S”. Tillægget betyder at at den nuværende produktion kan opretholdes og produktion af ingenol mebutate kan realiseres.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen, da der er lokalplan for området og Miljøstyrelsen er miljømyndighed for LEO Pharma. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at den nuværende produktion kan opretholdes og produktion af ingenol mebutate kan realiseres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget vil Miljøstyrelsen meddele miljøgodkendelse til produktion af ingenol mebutate. Tilladelsen vil i løbet af 4 uger blive givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Der er linket til et udkast til miljøgodkendelse under offentliggørelse.

Offentliggørelse
Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Udstedelsesbrev Udstedelsesbrev

Kommuneplantillæg inkl. miljøvur. kommuneplantillæg

VVM-redegørelse VVM-redegørelse

Ikke-teknisk resumé ikke-teknisk resume

Udkast til miljøgodkendelse revur. af Fine Chemical

Sammenfattende redegørelse sammenfat. redegørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden torsdag den 11. oktober 2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.


Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4357
e-post: