Haldor Topsøe: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

27-09-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Haldor Topsøe A/S, Frederikssund, at produktion af katalysatorer af typen MCR2X ikke er godkendelsspligtig.
Klagefristen udløber: 25. oktober 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund kan foretage produktion af katalysatorer af typen MCR2X, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller , hvor den skal være modtaget senest den 25. oktober 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .