Arla Foods Ingredients Group P/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

24-09-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein miljøgodkendelse til etablering af en gaskalorifere. Samtidig er meddelt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen udløber: 22. oktober 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 til etablering af en gaskalorifere hos Arla Foods Ingredients Group P/S,  Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk . Der er på samme tid truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Miljøstyrelsens afgørelser kan ses herunder:
- miljøgodkendelse
- afgørelse om ikke VVM-pligt

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen. Endvidere kan der klages over afgørelsen om at ændringen ikke er VVM-pligtig for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageberettigede fremgår af afgørelserne.

Klage skal sendes til :
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle' 1
8270 Højbjerg
eller
og skal være modtaget senest den 22. oktober 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.