TripleA A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt

26-10-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af virksomhed til udvinding af proteiner fra bælgplanter i eksisterende bygninger på Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld ikke er VVM-pligtig
Klagefrist: 23. november 2012 kl. 16.00

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af virksomhed til udvinding af proteiner fra bælgplanter i eksisterende bygninger på Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- bilag 1 til afgørelse
- bilag 2 til afgørelse
- VVM-screening

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller som e-post til
hvor den skal være modtaget inden  23. november 2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde:
Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at TripleA A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af virksomhed til udvinding af proteiner fra bælgplanter på adressen Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld, før der er givet en miljøgodkendelse til produktionen.

- tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 2 kan tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt ikke påklages.