Pharmacosmos A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt

05-10-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at udvidelse af produktionen til fremstilling af DEAE-dextran på Pharmacosmos A/S, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2. Klagefrist: 2. november 2012 kl. 16.00

Pharmacosmos A/S
Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af produktionslinje til fremstilling af DEAE-dextran

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at udvidelse af produktionen til fremstilling af DEAE-dextran på Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Afgørelse
VVM screeningsskema

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til MiljøstyrelsenRoskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 2. november 2012 kl. 16.00.
Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.