Østkraft Produktion A/S

08-10-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Østkraft Produktion A/S, kan inddrage arealet på matr.nr. 370 Rønne Bygrund til oplag af flis, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klagefrist: 5.november 2012.

Østkraft Produktion A/S

Afgørelse om ingen godkendelsespligt.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne, kan inddrage arealet på matr.nr. 370 Rønne Bygrund til oplag af flis, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde,
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal senest være modtaget den 5. november 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .