Novozymes A/S: Miljøgodkendelse

29-10-2012

Miljøstyrelsen har medddelt miljøgodkendelse til vilkårsændringer i den overordnede miljøgodkendelse af Novozymes A/S i Bagsværd
Udløb af klagefrist: 26. november 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har indsat et nyt vilkår i den overordnede miljøgodkendelse af Novozymes A/S i Bagsværd. Vilkåret gør det lettere at tage nye stoffer i brug, som ikke er farlige eller skal anvendes i meget små mængder.

- miljøgodkendelse for Novozymes A/S, Bagsværd

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7
4000 Roskilde
eller
hvor den skal være modtaget senest den 26. november  2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.