Novo Nordisk A/S Hillerød.

08-10-2012

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at søgsproduktionen af blødermedicinen Faktor IX på et eksisterende pilotanlæg på Novo Nordisk A/S i Hillerød ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet.
Klagefrist: 6. november 2012 kl. 16.00.

Forsøgsproduktion af blødermedicinen Faktor IX er
ikke VVM-pligtig
Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at forsøgsproduktionen af
blødermedicinen Faktor IX på et eksisterende pilotanlæg på Novo Nordisk
A/S i Hillerød ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets
virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig
indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.
Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres
udelukkende på www.mst.dk :


Ansøgning om godkendelse.

Ansøgning om forsøgsproduktion.


Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt
angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny
Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller som e-post til , hvor den
skal være modtaget inden 6. november 2012 kl. 16.00.
Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af
afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.


Miljøstyrelsen
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde
Tlf.:7254 4345
e-post: