Nordic Sugar Nakskov

08-10-2012

Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt.
Klagefrist d. 5. november 2012 kl. 16.00.

Nordic Sugar Nakskov
Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende bassinanlægget med to bassiner til opmagasinering af spildevand. De nye bassiner er placeret øst for de eksisterende jordbassiner på Bassinvej, 4900 Nakskov

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelse

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelsen af bassinanlægget.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 eller , hvor den skal være modtaget senest den 5. november 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.