Nitrathandlingsplanen 2008-2015

02-10-2012

Her på siden offentliggøres nitrathandlingsplanen for 2008-2015, samt miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, der udarbejdes efter miljøvurderingsloven.

Nitrathandlingsplanen er et landsdækkende program, som har til formål at beskytte vandmiljøet mod forurening med nitrater fra landbruget. EU’s nitratdirektiv kræver at handlingsplanen gennemgås minimum hvert fjerde år, hvor den evt. revideres.

Her på siden offentliggøres nitrathandlingsplanen for 2008-2015, samt miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, der udarbejdes efter miljøvurderingsloven.

Du kan downloade handlingsplanen og rapporten om den strategiske miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering her:

Nitrathandlingsplanen 2008-2015 (pdf på engelsk 2 MB)

Strategisk miljøvurdering efter lov om miljøvurdering (pdf 338 KB)

Klagevejledning
Der kan klages over den strategiske miljøvurdering inden 4 uger efter dens annoncering, dvs. senest den 31. oktober 2012 ved kontortids udløb. Klageadgangen omfatter Miljøministeriets afgørelser efter §§ 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, se § 16, stk. 1 og 2. En klage skal sendes skriftligt til Miljøstyrelsen, så vidt muligt med mail til med angivelse af j.nr. MST-12411-00026.

Klageberettiget er bl.a. enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald, jf. § 16, stk. 3, 2. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Gebyr for behandling af klage