KMC Derivat: Afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering

24-10-2012

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om miljøgodkendelse til ny produktionsbygning (kaldet CWS2) samt etablering af nyt udviklingslaboratorium/pilotanlæg og revurdering af virksomheden
Klagefrist: 21. november 2012 kl.16.00

Miljøstyrelsen har meddelt KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande miljøgodkendelse til ny produktionsbygning (kaldet CWS2) med tilhørende lagerfaciliteter samt etablering af nyt udviklingslaboratorium/pilotanlæg samt revurdering af virksomheden.
Den meddelte afgørelse kan ses herunder:

- afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klager sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 21. november 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelsen koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.