Jernstøberiet Dania A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse og afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt

12-10-2012

Jernstøberiet Dania A/S har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapaciteten.
Miljøstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Frist for kommenrarer til ansøgning og klagefrist for afgørelse om ikke VVM-pligt: 9. november 2012 kl. 16.00

Ansøgning
Jernstøberiet Dania A/S, Markedsvej 21, 9600 Aars har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapaciteten fra 20.000 tons årligt til 35.000 tons årligt.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 9. november 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at udvidelsen af produktionskapaciteten på Jernstøberiet Dania ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og VVM-screening offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screening

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller som e-post til ,
hvor den skal være modtaget inden den 9. november 2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.