I/S Skovsted Losseplads: Afgørelse om klassificering af deponeringsanlæg

01-10-2012

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus har klassificeret I/S Skovsted Losseplads, Thisted som et ikke-kystnært deponeringsanlæg.
Klagefristen udløber: 29. oktober 2012 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus har klassificeret I/S Skovsted Losseplads, Thisted som et ikke-kystnært deponeringsanlæg. Afgørelse er truffet med hjemmel i § 6, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg, jf. § 32, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg.

- afgørelse om anlægsklassificering

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 stk. 1 og 2, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 29. oktober 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk