DONG ENERGY Stenlille Naturgaslager, Afgørelse om ingen godkendelsespligt

04-10-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG ENERGY, Stenlille Naturgaslager, kan opføre lagerhal til rør, armaturer (ikke til flydende produkter) uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist 1. november 2012 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG ENERGY, Stenlille Naturgaslager, Merløsevej 1B, 4296 Nyrup kan opføre lagerhal til rør, armaturer (ikke til flydende produkter) uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på: www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100, hvem som er klageberettigede.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 1. november 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .