Cheminova A/S: Påbud om ændring af vilkår for luftemissioner

23-10-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Cheminova A/S afgørelse vedr. ændring af vilkår for luftemissioner (påbud).
Klagefrist: 20. november 2012 kl. 16.00

Det meddelte påbud om revision af vilkår for luftemissioner for Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, kan ses herunder:

- afgørelse om ændring af luftvilkår, Cheminova A/S

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klager sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller ,
hvor den skal være modtaget senest den 20. november 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelsen koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.