Amagerværket, Vattenfall A/S

03-10-2012

Afgørelse om ingen godkendelsespligt, Amagerværket.
Klagefrist: 31. oktober 2012 kl. 16.00

Amagerværket, Vattenfall A/S

Afgørelse om ingen godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S, kan udskifte værkets eksisterende afsaltningsanlæg fra 1994 med et nyt anlæg, der afsalter efter samme principper som det eksisteren-de, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde,
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal senest være modtaget den 31. oktober 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .