Aalborg Portland A/S: Miljøgodkendelser

10-10-2012

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland A/S miljøgodkendelse til medforbrænding af ikke-farligt affald på ovn 85 og til at nyttiggøre restprodukter til retablering af kridtgrav. Virksomheden har desuden fået ændrede vilkår for emissionen af visse stoffer og en opdateret procedure for anvendelse af nye brændsler og råvarer.
Klagefrist: 7. november 2012 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst to miljøgodkendelser.

Godkendelse 1:
Der er givet godkendelse til medforbrænding af ikke-farligt affald på ovn 85 samt en opdateret procedure for anvendelse af nye brændsler og råvarer. Desuden er der givet påbud om ændrede emissionsgrænseværdier for en række stoffer samt påbud om kontinuerlig måling af kviksølv på ovn 85 og ovn 87.

Godkendelse 2:
Der er givet godkendelse til, at restprodukter fra produktionen bliver nyttiggjort ved retablering af virksomhedens kridtgrav.

Læs godkendelse 1
Læs godkendelse 2

Godkendelserne indgår i en samlet VVM-vurdering for virksomheden. VVM-sagen er behandlet af Naturstyrelsen.
Læs om Naturstyrelsens VVM-sag

Offentliggørelse:
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, se. godkendelsernes afsnit om ”Offentliggørelse og klagevejledning”.

Eventuel klage sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller som e-post til
Anfør venligst dit navn og adresse samt:
J.nr.: MST-1270-00657 på klage over godkendelse 1.
J.nr.: MST-1270-00736 på klage over godkendelse 2.
Klagen skal være modtaget senest den 7. november 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .