Vattenfall, Nordjyllandsværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

26-11-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Vattenfall, Nordjyllandsværket miljøgodkendelse til medforbrænding af biopiller.
Samtidig er meddelt at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 7. januar 2013 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Vattenfall, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til forbrænding af op til 50% biopiller på vægtbasis svarende til 720.000 tons inkl. vand pr. år.

- miljøgodkendelse, Vattenfall Nordjyllandsværket

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for medforbrænding med 50% biopiller på vægtbasis svarende til 720.000 tons inkl. vand pr. år på Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Vattenfall Nordjyllandsværket
- VVM-screening, Vattenfall Nordjyllandsværket

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 7. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.