TripleNine Fish Protein A.m.b.a.: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

26-11-2012

Miljøstyrelsen har meddelt TripleNine Fish Protein A.m.b.a., Thyborøn miljøgodkendelse til etablering af anlæg til produktion af fiskemel og -olie til levnedsmiddelbrug. Samtidig det afgjort af projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 21. december 2012 kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet TripleNine Fish Protein A.m.b.a. miljøgodkendelse til etablering af anlæg til produktion af fiskemel og –olie til levnedsmiddelbrug på virksomhedens anlæg på havnen i Thyborøn.

Anlægget omfatter bl.a. etablering af separat losseanlæg med bedrede støjemissionsforhold, 2 nye silotanke, og medfører ingen forøget forurening.

- miljøgodkendelse, TripleNine Fish Protein A.m.b.a.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af anlæg til produktion af fiskemel og –olie til levnedsmiddelbrug hos TripleNine Fish Protein A.m.b.a. på havnen i Thyborøn.

- afgørelse om ingen VVM-pligt TripleNine Fish Protein A.m.b.a.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98-100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Alle 1
8270 Århus
eller
hvor den skal være modtaget senest den 21. december inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.