Hamlet Protein A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

22-11-2012

Miljøstyrelsen har givet Hamlet Protein A/S, Horsens miljøgodkendelse til etablering af et termisk oxidationsanlæg til destruktion af organiske stoffer i luftstrømme fra virksomhedens produktionsanlæg. Samtidig er meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 20. december 2012 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens miljøgodkendelse til etablering af et termisk oxidationsanlæg til destruktion af organiske stoffer i luftstrømme fra virksomhedens produktionsanlæg.

- miljøgodkendelse, Hamlet Protein A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Hamlet Protein A/S

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 20. december 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.