Fredericia Kommunes Deponi: Påbud

13-11-2012

Miljøstyrelsen har givet Fredericia Kommunes Deponi påbud om ændring af positivliste for affald og vilkår for modtagelse af asbestholdigt affald
Klagefrist: 11. december 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Fredericia Kommunes Deponi påbud om ændring af positivliste for affald, således deponiet kan modtage asbestholdige bygningsmaterialer, herunder vilkår for modtagelse af asbestholdigt affald.

- påbud, Fredericia Kommunes Deponi

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller
hvor den skal være modtaget senest den 11. december 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .