Enstedværket: Midlertidig opstilling og brug af mindre heavy fuel tank er ikke VVM-pligtig

27-11-2012

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at midlertidig opstilling og brug af en 80 m3 heavy fuel tank på Enstedværket i perioden 1.1.13 til 1.11.13 ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. Klagefristen udløber d. 27. december 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at midlertidig opstilling og brug af en 80 m 3 heavy fuel tank på Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa i perioden 1.1.13 til 1.11.13 ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Afgørelse om ikke VVM-pligt af midlertidig opstilling og brug af mindre heavy fuel tank på Enstedværket
Enstedværkets anmeldelse

VVM-screening
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 27. december 2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.