DuPont Nutrition Biosciences ApS, Grindsted: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

09-11-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS kan etablere en ekstra beholder i eksisterende anlæg til esterproduktion, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 7. december 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan etablere en ekstra beholder i eksisterende anlæg til esterproduktion, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 7. december 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Afgørelse om ingen godkendelsespligt for DuPont Nutrition Biosciences ApS, Grindsted