DONG Energy, Haderslev Kraftvarmeværk: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-11-2012

Haderslev Kraftvarmeværk er meddelt afgørelse om, at etablering af midlertidigt oplag af balleteret RDF affald ikke er godkendelsespligtigt.
Klagefrist: 20. december 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haderslev Kraftvarmeværk, Dybkær 2,  6100 Haderslev kan etablere et midlertidigt oplag af balleteret RDF affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til oplaget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt, Haderslev Kraftvarmeværk

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 20. december 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur-  og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk